Kultura

Stećci u župi Breške

Piše: Fra Franjo Martinović, 17. 11. 2010
STEĆCI I NEKROPOLE Na području župe Breške Područje župe Breške posjeduje više lokaliteta na kojima se nalaze stećci ili mramorovi kako ih narod od starina zove. U majevičkom kraju narod češće za stećke kaže da su to „mađarska groblja“ pod kojima se tu podrazumjeva njihova velika starost i porijeklo još iz doba kada su ovdje vladali Mađari.
Postavljeni su pojedinačno kao usamljeni spomenici ili pak u skupinama te predstavljaju nekropole stećaka, odnosno stara katolička groblja. Po svojoj brojnosti, oblikovnoj i dekorativnoj vrijednosti, a posebno pejzažnim značajkama, područje župe Breške može se označiti matičnom oblasti ovoga specifikuma kršćanskog sepulkralnog naslijeđa
Najznačajniji lokaliteti sa stećcima su katolička groblja u Donjim Breškama, u Gornjoj Obodnici i u Doknju. Na groblju u Donjim Breškama do danas je sačuvano pet stećaka sandučaste i pločaste forme od kojih su tri utonula i teško ih je idetificirati. Na vidljivim površinama stećaka dobro su uočljivi motivi isklesanog križa i motiv sunca. Na groblju u Gornjoj Obodnici nalazi se pet stećaka. Na groblju u Doknju  je najviše stećaka i ima ih 16 od kojih su 7 oblika sanduka, 4 sljemenjaka, 3 stuba i 2 ploče. Na više njih je manje ili više prepoznatljiv znak križa. 
Posebnu vrijednost i po brojnosti i po obliku stećaka predstavlja stara katolička nekropola „Jarići“ (Dokanj), a na većini njih je reljefno usječen znak križa. To je je ujedno veoma staro  katoličko molitvište sa kapelom posvećenoj Glavosjeku Sv. Ivana Krstitelja.
Pored ove četiri najznačajnije skupine stećci su raspoređeni i na slijedećim lokacijama: lokalitet „Stare kuće“ u Nikolićima 15 stećaka, lokalitet „Gavranić“ u Donjim Breškama sa 9 stećaka, lokalitet „Brdo“ nekropola sa neutvrđenim brojem stećaka koji su mahom utonuli i zarsli. 
Za sve ove stećke karakteristično je da se na mnogima od njih mogu prepoznati ukrasi kojima su bili ukrašeni, a među kojima najviše dominira križ, zatim luk, spirala, sjekira, jabuka, sablja i više paralelnih linija.
Iako su neka znanstvena istraživanja pokazivala da su neutemeljeni pokušaji isključivog ograničavanja pripadnosti stećaka bilo kojoj religijskoj skupini ili etnikumu, danas ipak sa sigurnošću možemo tvrditi da su stećci kršćanski nadgrobnici. Pretežno su u sastavu kršćanskih grobalja i svjedoče o potrajnosti, odnosno neprekidnosti kršćanskog sahranjivanja u grobljima na konjima se oni nalaze. Na njima dominiraju natpisi u duhu kršćanskih zaziva i molitvi, a posebno dominiraju motivi iz Novog Zavjeta, kao što su križ, kalež, vinova loza (trs), grožđe.
"Župa Breške", Mijo Franković

Kalendar

 • 25. 12. 2023 Božić
 • 26. 12. 2023 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2024 Nova godina
 • 06. 01. 2024 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2024 Velika gospa
 • 01. 11. 2024 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2024 Božić
 • 26. 12. 2024 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2025 Nova godina
 • 06. 01. 2025 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2025 Velika gospa
 • 01. 11. 2025 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2025 Božić
 • 26. 12. 2025 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2026 Nova godina
 • 06. 01. 2026 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2026 Velika gospa
 • 01. 11. 2026 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2026 Božić
 • 26. 12. 2026 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2027 Nova godina
 • 06. 01. 2027 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2027 Velika gospa
 • 01. 11. 2027 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2027 Božić
 • 26. 12. 2027 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2028 Nova godina
 • 06. 01. 2028 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2028 Velika gospa
 • 01. 11. 2028 Dan svih svetih